Wielka tajemnica wiary
Refleksje o znaczeniu Mszy świętej
Wrocław 2002

 

Opis

Sakrament - jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie - jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą znaków (gestów i czynności) i słów człowiek w sposób pewny łączy się z Bogiem. Człowiek przyjmujący sakrament ma pewność, że spotkał Boga bez względu na swoje subiektywne odczucia. Przyjąć Bożą łaskę płynącą z sakramentu może na tyle, na ile otwarte jest jego serce, jednak w sposób obiektywny łaska ta zawsze jest udzielana. W kształtowaniu chrześcijańskiego życia szczególnego znaczenia przybiera Eucharystia, która - jak uczy soborowa Konstytucja o liturgii świętej - jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. Jak strudzony wędrowiec, aby napić się wody ze źródła, musi przed nim uklęknąć, tak chrześcijanin pragnący zaczerpnąć siłę klęka przed Chrystusem Eucharystycznym. Niniejsze opracowanie w bardzo skondensowany sposób omawia znaczenie poszczególnych elementów Mszy św.

 

Spis treści

EUCHARYSTIA - SAKRAMENT SPOTKANIA

NAZWY MSZY ŚWIĘTEJ

OBRZĘDY WSTĘPNE

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA